Cele

Cele statutowe Fundacji Domu Baudouina :

  • niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży przebywającym w pieczy zastępczej;
  • świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci
  • organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
  • prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
  • działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.