Zamówienia

Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert,

przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń w Domu Dziecka nr 15:

zapraszamy do złożenia oferty cenowej w terminie i formie określonych w załączniku

Dodatkowe informacje Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, u pani Anny Łodygowskiej, tel.: (22) 629-80-41 wew. 30

Termin złożenia oferty cenowej do 23 stycznia  2018 do godz. 11.00

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zmianami), oraz Zarządzeniem 11/14 Dyrektora Domu Dziecka nr 15  z dnia 05.05.2014r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30000 Euro.

Zamawiający – Dom Dziecka nr 15 im ks Baudouina zawiadamia o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na malowanie pomieszczeń. Ww. zapytanie udzielono: drogą elektroniczną, wywieszono na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie domu dziecka oraz na stronie  internetowej www.baudouin.waw.pl,

Termin złożenia oferty  23.01.2018 do godz 11,00. Kryterium wyboru ofert była cena.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

A-projekt sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa – wartość netto oferty 15 000 zł

Zapytanie ofertowe na leki

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert,

przedmiotem zamówienia jest terminowa dostawa do siedziby Zamawiającego:

zapraszamy do złożenia oferty cenowej w terminie i formie określonych w załączniku

Dodatkowe informacje Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, u pani Anny Łodygowskiej, tel.: (22) 629-80-41 wew. 30

Termin złożenia oferty cenowej do 18 stycznia  2018 do godz. 11.00

Najkorzystniejszą ofertę złożyła SOLISPHARM sp z o.o., ul. Stefana Starzyńskiego 10, 03-456 Warszawa

ROZSTRZYGNIĘCIE: Zakup i sukcesywna dostawa art. chemicznych i spożywczych

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zmianami), oraz Zarządzeniem 11/14 Dyrektora Domu Dziecka nr 15  z dnia 05.05.2014r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30000 Euro. 

Zamawiający – Dom Dziecka nr 15 im ks Baudouina zawiadamia o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na terminową dostawę do siedziby Zamawiającego: art, chemicznych, artykułów spożywczych i mleczarskich, wyrobów mięsnych i wędliniarskich,  warzyw, mrożonek , pieczywa.   

Dostawa art. spożywczych i mleczarskich została wybrana firma Mas – Pol sp J. J. Przesmycki L.A.A.J. S.M. , 05-310 Kałuszyn, Milew 28

  1. Dostawa art. chemicznych  

2. Dostawa artykułów żywieniowych 

Zapytanie ofertowe na 2018r

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert,

przedmiotem zamówienia jest terminowa dostawa do siedziby Zamawiającego:

zapraszamy do złożenia oferty cenowej w terminie i formie określonych w załączniku

Dodatkowe informacje Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, u pani Anny Łodygowskiej, tel.: (22) 629-80-41 wew. 30

Termin złożenia oferty cenowej do 10 stycznia  2018 do godz. 12.00

Przetarg na roboty budowlane

Szanowni Państwo

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

„Zabezpieczenie, prace konserwatorskie i remont budynku przy ul. Nowogrodzkiej 77”.

zapraszamy do składania ofert

W terminie i formie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31.10.2017  r na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 609678-N-2017 oraz Biuletynie Zamówień Publicznych, ponadto ogłoszenie ukazało się w dniu 31.10.2017r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego postępowania (ogłoszenie i SIWZ) dostępne w załączniku:

SIWZ

Załącznik nr 6- Umowa

Załącznik do SIWZ, Dom Dziecka – przedmiar, Decyzja konserwatora, 609678_N_2017_ogłoszenie

Dom Dziecka Projekt budowlany zamienny-1

Zmiana treści specyfikacji- nowy załącznik projektu wzoru umowy  SIWZ_TOM_II_UMOWA_09_11_2017

0240_001,  Zmiana SIWZ 09_11_2017 (1)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.11.2017 

Protokół z otwarcia ofert

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zabezpieczenie, prace konserwatorskie i remont budynku przy ul. Nowogrodzkiej 77.

0286_001

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500072811_N_2017

Zapytanie o cenę

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert,

przedmiotem zamówienia jest terminowa dostawa do siedziby Zamawiającego:

zapraszamy do złożenia oferty cenowej w terminie i formie określonych w załączniku

Dodatkowe informacje Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, u pani Anny Łodygowskiej, tel.: (22) 629-80-41 wew. 30

Termin złożenia oferty cenowej do 12 stycznia  2017 do godz. 15.00

Zamówienie publiczne

Szanowni Państwo

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budynku będącego pod ochroną Konserwatora Zabytków przy ul. Nowogrodzkiej 77 w Warszawie na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

zapraszamy do składania ofert

W terminie i formie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 03.11.2015  r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 160219-2015, ponadto ogłoszenie ukazało się w dniu 03.11.2015r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem  http://um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego postępowania (ogłoszenie i SIWZ) dostępne w załączniku:

SIWZ.doc /SIWZ.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ część I / część II

Wyjaśnienie część III

mapka

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), prowadzący postępowanie w trybie przetargu ograniczonego pn.:

„Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego budynku , przy ul. Nowogrodzkiej 77” na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013, poz. 907 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą,

zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do przetargu ograniczonego

w terminie i formie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazując jednocześnie, że ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 09.10.2015  r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 147797 pod adresem http://www.uzp.gov.pl

Ponadto ogłoszenie ukazało się w dniu 09.10.2015r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem  http://um.warszawa.pl

Dodatkowe informacje Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, u Pani Anna Szewczyk., tel.: (22) 629-80-41 wew. 30

Termin złożenia wniosku do 16 października do godz. 12.00