Zamówienie publiczne

Szanowni Państwo

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budynku będącego pod ochroną Konserwatora Zabytków przy ul. Nowogrodzkiej 77 w Warszawie na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

zapraszamy do składania ofert

W terminie i formie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 03.11.2015  r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 160219-2015, ponadto ogłoszenie ukazało się w dniu 03.11.2015r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem  http://um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego postępowania (ogłoszenie i SIWZ) dostępne w załączniku:

SIWZ.doc /SIWZ.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ część I / część II

Wyjaśnienie część III

mapka

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty