Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), prowadzący postępowanie w trybie przetargu ograniczonego pn.:

„Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego budynku , przy ul. Nowogrodzkiej 77” na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013, poz. 907 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą,

zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do przetargu ograniczonego

w terminie i formie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazując jednocześnie, że ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 09.10.2015  r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 147797 pod adresem http://www.uzp.gov.pl

Ponadto ogłoszenie ukazało się w dniu 09.10.2015r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem  http://um.warszawa.pl

Dodatkowe informacje Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, u Pani Anna Szewczyk., tel.: (22) 629-80-41 wew. 30

Termin złożenia wniosku do 16 października do godz. 12.00